Lover og regler

KRAV SOM GJELDER FOR OMSETNING AV ELEKTRISKE PRODUKTER

Alt elektrisk utstyr som omsettes i Norge skal tilfredsstille gjeldende sikkerhetskrav i Forskrift om elektriske utstyr. Tilsvarende regler gjelder i alle EU- og EØS-land. Her heter det blant annet at alt elektrisk utstyr, med noen få unntak, skal være CE-merket. Det er ikke tillatt å omsette elektriske produkter som ikke er CE-merket.

N-merket:
Tidligere var vi vant til at alle elektriske produkter skulle kontrolleres og godkjennes hos Nemko før de ble tillatt omsatt på det Norske markedet. Etter at produktet hadde bestått Nemkos tester, fikk produsenten tillatelse til å sette på et Nemko-merke (sirkel med N) som bevis på at det var utført i tråd med relevante krav. Denne ordningen ble opphevet i 1991.

CE-merket:
CE-merket er ikke et godkjenningsmerke slik Nemko-merket er, men kun produsentens orientering om at produktet er utført i henhold til relevante krav.

Dagens ordning skal fungere slik:
Produsenten av et elektrisk produkt må ta rede på alle krav som stilles til produktet.

Før produktet tilbys på markedet må produsenten forvisse seg om at alle krav er innfridd.

Som bevis på dette utsteder produsenten en samsvarserklæring. Samsvarserklæringen er kun èn side, hvor bl.a. navn på produsent, beskrivelse av produktet og beskrivelse av hvilke normer/standarder som gjelder for produktet er påført.

Produktet kan ha gjennomgått mange tester for å sikre at det er i tråd med normer/standarder. Alle disse testene skal være dokumentert.

Slike tester kan utføres enten hos produsentens eget laboratorium, hos Nemko eller hos et annet godkjent testhus. I grove trekk skal kravene til utstyr være like i alle land i EU- og EØS-land. Produsent og testhus må imidlertid sjekke om det kan være f.eks. særnorske krav for ett produkt.

Når produktet er testet og samsvarserklæring med tilhørende dokumentasjon er utstedt påføres produktet et CE-merke.

Når CE-merke er påført, kan produktet fritt omsettes i alle EU- og EØS-land.

Erfaringsmessig vil et firma skjerpe seg når kundene stiller krav. Vi slutter oss derfor til direktør Vatndal i Elektroforeningen, som mener at “privatkunder må bli flinkere til å stille krav om sikkerhetsdokumentasjon ved kjøp av elektrisk utstyr”.

Fremdeles usikker?
Kontakt oss for ytterligere informasjon.