Samsvarserklæring

Siden 1. juli 1999 har det vært krav om at du, etter at du har fått utført et installasjonsarbeid, skal få tilsendt en samsvarserklæring fra din elektroinstallatør. Dette gjelder for alle installasjonsarbeider, store som små, unntatt reparasjonsarbeider.

Samsvarserklæringen er for deg å betrakte som et verdipapir; installatørens garantibevis. Den skal sikre at det arbeidet du har fått utført er i tråd med forskriftene. Før elektroinstallatøren skriver ut samsvarserklæringen, skal han ha utført nødvendige kontroller, målinger og eventuelle beregninger. Dokumentasjon på dette skal følge samsvarserklæringen.

Samsvarserklæringen kan være et eget skjema. Det er også mulig at f.eks. fakturaen kan brukes, det må i så fall klart fremgå at fakturaen også er å betrakte som samsvarserklæring.

Elektroinstallatøren har krav til å oppbevare samsvarserklæringen 5 år etter at arbeidet er utført. 5 år tilsvarer reklamasjonstiden ihht. Lov om håndverkertjenester m.m. for forbrukere § 22.

Samsvarserklæring og eventuell underlagsdokumentasjon skal oppbevares “til evig tid” (så lenge elanlegget eller den delen av elanlegget som omhandles av samsvarserklæringen består)

Ovennevnte er i hht. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 12. Forskriften trådte i kraft 01. januar 1999. Fram til 01. juli 1999 var det overgangsregler.