Lokale energiutredninger

NVE har som oppgave å påse at utbygging og drift av kraftsystemet blir utført på en samfunnsøkonomisk og rasjonell måte. I dette ligger at samfunnets samlede ressurser skal utnyttes best mulig, og at planleggingen av infrastrukturen som kraftsystemet er en del av, må samordnes. Planlegging av kraftsystemet må ses i sammenheng med annen samfunnsplanlegging. Dette gjelder spesielt fylkeskommunal og kommunal planlegging.

Det utarbeides energiutredninger for definerte regionale og lokale områder. De regionale energiutredningene håndterer forhold i sentralnettet og i regionalnettet, mens de lokale kraftsystemutredningene håndterer forhold i distribusjonsnettet. Som områdekonsesjonær er Bindal Kraftlag SA ansvarlig for de lokale energiutredningene for Bindal Kommune
Mål for energiutredningen er blant annet å sørge for:

– Samfunnsmessig rasjonelle energiløsninger.

– Langsiktige kostnadseffektive og miljømessige energiløsninger.

– Kunnskap gir bedre løsninger og energiutredninger er virkemidlet for å oppnå økt kunnskap.

– Kjennskap til kostnader og miljøvirkninger gir bedre beslutninger.