El-sikkerhet

ELSIKKERHETSAVDELINGENS PLASS I OFFENTLIG FORVALTNING

Alle energiverk er pålagt å føre tilsyn med anlegg som forsynes fra energiverkets nett. Det formelle navnet på denne tilsynsenheten er Det Lokale Eltilsyn (DLE). Alt arbeid på avdelingen dreier seg om elsikkerhet. Vi har derfor valgt å kalle avdelingen Tilsynsavdelingen. Vi anser elsikkerhetsarbeidet som en viktig del av Bindal Kraftlag SA kundeservice.

Elsikkerhetsavdelingen arbeider i henhold til årlige føringer fra Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap (DSB).På bakgrunn av DSBs føringer utarbeider vi lokale planer tilpasset våre forhold. Fra 1. juli 2007 er det fastsatt en egen forskrift om lokalt eltilsyn.

DSB er forvaltningsmessig overordnet everket. Tilsynsarbeidet som utføres av Elsikkerhetsavdelingen er å regne som en del av den offentlige forvaltningen, og er følgelig underlagt Forvaltningslovens bestemmelser.

Elsikkerhetsavdelingens arbeidsoppgaver

Vi skal bidra til økt elsikkerhet gjennom:

– informasjonsarbeid
– å øke kunnskapsnivået både i elektrobransjen og hos våre kunder
– sikkerhetskontroll av elektriske anlegg
– oppfølging av Internkontrollsystemer i bedrifter

Gjennom dette skal vi bevisstgjøre alle brukere om farer ved bruk av elektrisitet. Dette skal bidra til

– sikre installasjoner
– sikker bruk av elektriske apparater og utstyr
– gode vedlikeholdsrutiner

Formelt er våre arbeidsoppgaver forankret i Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr med underliggende forskrifter:

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg
Forskrift om elektrisk utstyr
Forskrift om registrering av virksomheter som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg
Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk
Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg
Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område
Forskrift om bruk og vedlikehold av elektromedisinsk utstyr
Forskrift om opplysningsplikt ved salg og markedsføring av elektrisk materiell til forbruker

I enkelte tilfeller kan også Forskrift om elektriske forsyningsanlegg bli lagt til grunn for vårt tilsyn.

I tillegg kommer (Internkontrollforskriften) til anvendelse overfor alle bedrifter.
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter

I bedrifter hvor det er områder med eksplosjonsfare gjelder i tilleggForskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer.