Kjøp og salg av eiendom

Skal du kjøpe eller selge bolig, hytte eller næringseiendom? Her er noen tips angående det elektriske anlegget.

Eier og bruker skal sørge for at både elanlegg og tilknyttet elektrisk utstyr til enhver tid er godt vedlikeholdt, slik at det er trygt å bruke og at det ikke oppstår fare for liv eller eiendom (Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg §9).
Den som til enhver tid er eier eller bruker er altså ansvarlig for å utbedre ev. feil og mangler på elanlegg og tilknyttet utstyr.
Undersøk om det forefinnes pålegg fra Det lokale eltilsyn ang. feil og mangler på elanlegget. De fleste eiendomsmeglere henvender seg normalt til oss for å få avklart ovennevnte, eller om anlegget er forfalt til kontroll. Vår erfaring er at i slike tilfeller kan være fornuftig med kontroll av elanlegget.
Eventuelle feil og mangler som da blir påpekt vil bli håndtert som en naturlig del av salgsprosessen, og man kan unngå eventuelle senere uoverenstemmelser mellom kjøper og selger.
Er det utført større installasjonsarbeider de senere år? Da kan elektroinstallatøren ha sendt forhåndsmelding til everket/Det lokale eltilsyn. Undersøk i så fall om elektroinstallatøren har sendt ferdigmelding.
Vær oppmerksom på at det skal forefinnes samsvarserklæring (garanti) og nødvendig teknisk underlagsdokumentasjon for alle installasjonsarbeider utført etter 01.07.1999.
Eier plikter å oppbevare disse papirene “til evig tid”, de skal altså følge anlegget uavhengig av om det er skjedd eierskifte(r).