Bygg og anlegg

Lysfjord

Skal du bygge nytt eller endre bestående bygg er det viktig å kjenne til endel forhold omkring tilkobling av strøm.

Tilkobling til strømnettet
Kontakt oss for å få informasjon om strømtilkobling så tidlig som mulig i byggeprosessen. Vi gir deg opplysninger om bl.a.spenning (230V eller 400V), avklarer fremføring av stikkledning, enten som jordkabel eller luftledning, og viser deg hvor på huset kabelen skal kobles til.

Egenandel (anleggsbidrag)
I noen tilfeller vil det bli krevd en egenandel (anleggsbidrag) for å få tilkoblet strøm. Dette er regulert i forskrift fra NVE, Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering. inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer, §17-5 Anleggsbidrag.

Det kan også være aktuelt å kreve egenandel ved dersom kunden ønsker å øke sitt uttak av strøm og nettet / inntaket må forsterkes. Anleggsbidraget beregnes ut fra kostnadene med å knytte kundens anlegg til nettet. Anleggsbidrag betales før arbeidet påbegynnes.

Jording
Kontakt elektroinstallatør og rørlegger, før byggearbeidet (grunnarbeidet) starter, for å planlegge og etablere hovedjordingssystem og ev. jording av avløpsrør.

Byggegrop og tilhørende grøfter må aldri fylles igjen før ovennevnte er ivaretatt.
Vær oppmerksom på at jordingssystem i mange tilfeller betinger forbindelse til armeringsjern/-nett. Støping av såle/dekke/vegger må derfor ikke gjøres før jordingssystem er fastlagt.
Er du usikker?, ta kontakt med din elektroinstallatør eller Det lokale eltilsyn hos oss

Byggestrøm
I de fleste byggeprosjekt er det nødvendig å ha midlertidig strømtilførsel i byggeperioden. Bindal Kraftlag SA leier ut byggestrømsskap for dette formålet.