VIKTIG INFORMASJON

Skogsdrift langs ved kraftlinjer
Mandags ettermiddag ble nettkundene våre i ytre Bindal rammet av strømavbrudd. Grunnen til dette var at noen hadde felt et grantre inn på en høyspenningslinje. Det advares på det sterkeste å foreta slik hogst uten å ha vært i kontakt med kraftlaget i forkant. Dessverre ser vi at denne historien gjentar seg med visse mellomrom, og finner det derfor nødvendig å informere om realitetene ved felling på høyspenningslinjer!

1. Man setter seg selv i livsfare, siden man risikerer strømgjennomgang med store effekter. Effektbryterne som kobler ut nettet ved feil har gjeninnkoblingsfunksjon som gjør at de automatisk prøver å koble inn strømmen etter et gitt intervall.
2. Man rammer mange nettkunder, der i blant næringsdrivende, service og helseinstitusjoner og husholdninger
3. Slik forholdene i marka er nå risikerer man å starte skogbrann, ved at gnister som oppstår ved jord-/kortslutning av linjen antenner bakken.
4. Man løper et betydelig erstatningsansvar ved uaktsomhet. Man kan bli avkrevd erstatning for kostnadene for mannskap og materiell knyttet til reparasjonen, og også kostnader knyttet til tapt energi-levering.

Bindal Kraftlag stiller mannskap og utstyr til gratis disposisjon ved behov for assistanse ifm. hogst hvor faren for felling inn på linjen er tilstede. Hvis nødvendig blir linjen koblet ut før fellingen. Dette for at man skal unngå livsfarlige situasjoner, og skade på folk og anlegg.