ALT DU TRENGER Å VITE OM NY NETTLEIE

Nasjonale myndigheter har bestemt at alle strømkunder i Norge får ny nettleie. Formålet med endringen er å bruke strømmen smartere, og bruke strømnettet vi har mer effektivt.

Derfor innføres det ny nettleie.

Fra og med 1. januar 2023 innfører Bindal Kraftlag SA ny prismodell for nettleie. Formålet er å få jevnet ut forbruket gjennom døgnet. Vi utnytter strømnettet bedre når vi unngår topper med høyt forbruk. Ved å utnytte det nettet vi allerede har bedre kan vi spare store kostnader; Det gjør at vi kan holde nettleien lavest mulig for deg som forbruker. 

Det kan sammenliknes med veibygging. Det er dumt å bygge ut firefelts motorvei for å ta unna noen timer med rushtrafikk, hvis vi kan fordele trafikken på flere av døgnets timer. Har vi bomstasjoner er det dyrere å kjøre i rushtiden. Slik må vi tenke med strømnettet også. Vi står foran en stor elektrifisering av samfunnet som en følge av det grønne skiftet.  

Strømnettet er et stort spleiselag som i sin helhet betales av brukerne gjennom nettleien. Ved å utnytte kapasiteten bedre, kan vi holde kostnadene i nettet lavest mulig. Nå innføres en ny prismodell for nettleie som gjør det lønnsomt for deg å bruke strømmen smartere.  

Med den nye nettleiemodellen får du muligheten til å påvirke nettleieprisen ved å flytte noe av strømforbruket ditt til tider på døgnet hvor belastningen i strømnettet ikke er så stor. Du vil tjene på å ikke bruke energikrevende utstyr samtidig.

Nettleien vil fortsatt bestå av to ledd

Nettleien vil bestå av to ledd som før, et fastledd og et energiledd. Nytt fra 2023 er at fastleddet har ulike trappetrinn. Hvor du havner, bestemmes av gjennomsnittet av de 3 timen du brukte mest strøm sist måned.

For eksempel vil de som klarer å bruke mindre enn fem kilowatt i gjennomsnitt av de 3 høyeste timene gjennom hele måneden fra 1. januar 2023 betale 197 kroner for fastleddet i måneden. Bruker du mellom fem og ti kilowatt i én time, øker fastleddet med 99 kroner den måneden. Neste måned starter du med blanke ark og kan igjen oppnå laveste pris for fastleddet.

Begrep som brukes. 

  • Fastleddet – et beløp per måned etter hvor mye strøm du bruker samtidig. 
  • Energileddet – et beløp per kilowattime, avhengig av når på døgnet du bruker strømmen.
  • Kapasitetstrinn – “trappen” som avgjør hvor mye du må betale i fast beløp per måned.
  • Månedsmaksimal – den eller de timene i måneden du bruker flest kilowattimer samtidig. 

Makstimen sier noe om hvor mange kilowattimer du bruker på en time.

Spørsmål og svar: 

Hvordan fungerer den nye prismodellen for nettleie? 
Tidligere var det bare antall kilowattimer som påvirket nettleien din. Nå får du større mulighet til å påvirke regningen. Fra 2023 vil nettleien for privatkunder bestå av to deler: 

Kapasitetsleddet, fastleddet per måned, blir fastsatt etter hvor mye strøm du bruker samtidig. 
Energileddet, et beløp per kilowattime, avhengig av når på døgnet du bruker strømmen.

Fastleddet bestemmes av den timen du brukte mest strøm samtidig i den foregående måneden. 

Dersom du jevner ut strømforbruket gjennom døgnet, får du et lavere fastledd enn om du bruker mye strøm på én gang. 

Energileddet bestemmes av hvor mye strøm du bruker totalt, og når du bruker strømmen. Du betaler mindre om natten enn på dagtid. 

Bindal Kraftlag SA beregner natt fra klokken 22.00 til 06.00, det vil si åtte timer.

Hvem vil få høyere, uendret og lavere nettleie enn i dag?
Strømnettet er et stort spleiselag som i sin helhet betales av brukerne gjennom nettleien. Generelt er det slik at de med små boliger og lavt samtidig forbruk vil betale en mindre andel enn i dag, mens de med større boliger og én eller flere elbiler vil betale en større andel. Disse har likevel gode muligheter til å tilpasse forbruket sitt og dermed redusere nettleien, men det krever en liten egeninnsats.

Hva betyr dette for ulike kundegrupper? 

Små leiligheter: De fleste vil få uendret eller en liten økning i nettleien, fordi strømforbruket i utgangspunktet er forholdsvis jevnt og lavt. Kundene her vil normalt havne i det rimeligste kapasitetstrinnet. 

Eneboliger: Vil fordele seg på flere kapasitetstrinn, og kan påvirke nettleien ved å jevne ut forbruket slik at de havner på et rimeligere trinn. De som har elbil, kan spare penger på å lade med godkjent lader hjemme om natten. Da vil normalt både strømprisen og nettleien være rimeligere.

Boliger med solceller: Bruk av egenprodusert strøm vil gi litt mindre sparegevinst fordi energileddet i nettleien reduseres, men det vil fortsatt være mye å spare på strømpris og avgifter. Også for disse er det viktig å jevne ut forbruket, spesielt i de timene de ikke har egen strømproduksjon.

Etterisolering, varmepumpe etc.: Energieffektiviseringstiltak vil gi litt mindre sparegevinst, fordi energileddet i nettleien reduseres. Men det vil fortsatt være mye å spare på strømpris og avgifter.

Hytteeiere: For eiere av hytter med gjennomsnittlig areal blir regnestykket omtrent som for eiere av eneboliger. Her gjelder det samme rådet om å jevne ut strømforbruket gjennom døgnet. Hvis du kommer med elbil til kald hytte, kan det være lurt å vente med å lade elbilen til hytta er varmet opp. 

Bedrifter med årlig forbruk under 100.000 kWh: Ingen vesentlig endring for disse, men kunder med høyt strømforbruk i enkelttimer bør vurdere tilpasninger. 

Hvordan kan jeg følge med på hvor mye strøm jeg bruker samtidig? 

Bindal Kraftlag SA var tidlig ute med fjernavleste AMS-målere. Det er en strømmåler som registrerer og sender strømforbruket ditt til nettselskapet automatisk, slik at du slipper å lese av måleren selv. 

Ved å logge inn på “min side” hos nettselskapet, kan du se hvor mye strøm du har brukt per time. Informasjon i sanntid får du med å koble deg til HAN-porten på strømmåleren. Samtidig må du be nettselskapet gi deg tilgang til data fra måleren. Måleren kan kommunisere med automatiske styringssystemer for energibruk i hjemmet. 

På alle nye strømmålere kan effektbruken leses av i sanntid. Måleren har en menyknapp som kan trykkes på for å lese av ulike verdier i sanntid. Ved å trykke på den høyre knappen seks ganger kommer du frem til effektbruken din i sanntid(kW). Sjekk effektbruken din før og etter du har satt på stekeovnen, så finner du fort ut hvor mye effekt stekeovnen din bruker. Displayet går tilbake til normalvisning automatisk

VIKTIG: Den venstre knappen på måleren må ikke betjenes, da denne kobler ut strømmen. Skulle man være uheldig å koble ut, kobler man inn igjen med et kort trykk på den samme knappen.

Hvorfor innføre ny nettleie?
Innføring av ny nettleie har vært diskutert og planlagt i flere år. Olje- og energidepartementet tok den endelige beslutningen om å innføre ordningen, med støtte fra nettbransjen.  Det er mye å forholde seg til, men det positive er at du får større mulighet til å påvirke nettleien. 

Hva med brannfaren om folk begynner å vaske klær om natta? 
Flytting av forbruk skal ikke gå ut over komfort eller sikkerhet i hjemmet. Vi anbefaler ingen å bruke vaskemaskin, tørketrommel eller oppvaskmaskin når de sover. Det er heller ikke mye å spare på dette. Elbil kan du derimot trygt lade om natten, om du har installert egen tilpasset lader.

Tjener nettselskapene på den nye ordningen? 
Nettselskapenes samlede inntekter bestemmes av myndighetene gjennom årlige inntektsrammer, og påvirkes ikke av ny prismodell. Drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet i Norge koster årlig rundt 27 milliarder kroner. Denne regningen dekkes i sin helhet av brukerne av nettet. Ved å utnytte kapasiteten i nettet smartere, kan vi holde nettleien lavest mulig for strømkundene over tid.

Hva er effekt og hvor mye effekt bruker du? 

I avregning brukes ikke øyeblikks effekt, men gjennomsnitts effekt i en hel time. Effekt kan beskrives som din bruk av kapasitet i nettet, eller hvor mye strøm du bruker samtidig. På “Min side” finner du effektkurvene for ditt forbruk. 

Fra 1. januar 2023 blir en større andel av nettleia bestemt av hvor mye effekt du bruker. Jo mer strøm du bruker samtidig, jo større kapasitet legger du beslag på i strømnettet. Når alle elektriske apparater i en husholdning er slått på samtidig, så bruker vi mye effekt. Målsettingen med å innføre ny nettleiemodell er å belønne de som fordeler strømbruken sin utover døgnet, slik at effekt-toppene blir lavere, og det blir behov for mindre investeringer i strømnettet.

Les mer på nettstedet: nynettleie.no